โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


การเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รับนักศึกษา

ภาคปกติ  ภาสมทบ(ค่ำ)  ภาคพิเศษ(เสาร์/อาทิตย์)

การเทียบโอนรายวิชา

1.สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช  หรือเทียบเท่าเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

2.สำเร็จการศึกษา ปวส ทางด้านการบัญชีที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า สามารถทำการสอบเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจำนวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต

3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบและมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือคะแนน 2.00 หรือเที่ยบเท่า สามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9