โครงสร้างหลักสูตร

การเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การรับนักศึกษา
ภาคปกติ  ภาคสมทบ(ค่ำ)  ภาคพิเศษ(เสาร์/อาทิตย์)

การเทียบโอนรายวิชา
1.      สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช.  หรือเทียบเท่า เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
2.      สำเร็จการศึกษา ปวส. ทางด้านการบัญชีที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยะฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า สามารถทำการสอบเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จำนวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต
3.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า สามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9