การสมัครเข้าเรียนคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

เอกสารการสมัคร
* รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
* หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
* สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
* สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
* สำเนา Transcript 2 ชุด
* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( จำนวน 2 ชุด ถ้ามี)

การสมัครเข้าศึกษา
* ภาคการศึกษาที่ 1 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี
* ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม ถึง มกราคม ของทุกปี
* รายงานตัวปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
* รายงานตัวปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
* ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
* แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

                                                                                                                                                                                  
ประชาสัมพันธ์จัดอบรมหลักสูตร Update ภาษีอากรใหม่ 2560


_____________________________________________________________________________________________________                    
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตร นับชั่วโมง CPD และ CPA

กำหนดการซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร
คณะบัญชีจัดโครงการ OPEN HOUSE และจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าของผู้ทำบัญชี

ด้วยมาตรฐานการายงานทางการเงิน

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/การประชุมสัมมนา