คณาจารย์คณบดีคณะบัญชี
ผศ.ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข

หัวหน้าสาขาการบัญชี
นางสาวศิริวัลย์  จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบัญชี (ในที่ตั้ง)
1.      นางธนวรรณ  แฉ่งขำโฉม
2.      นางสาวศิริวัลย์  จันทร์แก้ว
3.      นายนิพพิชฌน์  กมลธีระวิทย์
4.      นายวัฒนา  เสรีคุณาคุณ
5.      นางจุฬาวดี  ศุภโชคนิรันดร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
1.      นางสาวศศิธร  เปอร์เขียว
2.      นางสาวรุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล
3.      นางกมลวรรณ  ศิริจันทร์ชื่น
4.      นางสาวเพ็ญนภา  เกศสุวรรณกนก
5.      นางสาวพฤกษา  พึ่งจิตต์ประไพ

อาจารย์ประจำ
1.      นางสาวปัทมา  สุภา            
2.      นางอรพิน  วิบูลย์ไพราม
3.      นางสาวจิดาภา  อุ้ยศิริพร
4.      นางสาวสุดา  จันทร์มาลา
5.      ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยาวรรณ  อุ้ยศิริพร
6.      นางสาวณัฐนิช  จันทร์อิทธิกุล
7.      นางสาววรรณภา  ศุภประเสริฐ
8.      นางสาวณัชชารินทร์  พิริยทวีมงคล
9.      นายเฉลิมชัย  เปี่ยมน้ำทิพย์
10.  นางสาวศมิษฐา  ทินนาม
11.  นายธิติพงศ์  ธิราศักดิ์
12.  นางสาวปาริชา  ปิสิตโร
13.  นางสาวเยาวภา  วิทยะวาณิชกุล
14.  นายวรวิทย์  เอื้อทรัพย์สกุล
15.  นายเรืองโรจน์  สุขะวิริยะ
16.  นายสาธิต  โกมลหทัย
17.  นายชวลิต  นาควิจิตร์
18.  นายบุญญฤทธิ์  เกิดมณี

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9