คณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ คณะบัญชี

ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข
คณบดี คณะบัญชี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

                           1. อาจารย์อรพินธ์  วิบูลย์ไพราม                      9. อาจารย์จิตลัดดา  สุขะวิริยะ
         
                           2. อาจารย์ธนวรรณ  แฉ่มขำโฉม                      10. อาจารย์เรืองโรจน์  สุขะวิริยะ
      
                           3. อาจารย์ปัทมา  สุภา                                 11. อาจารย์สาธิต  โกมลหทัย

                           4. อาจารย์จิดาภา  อุ้ยศิริพร                          12. อาจารย์ธงชัย  ยางงาม

                           5. อาจารย์วัชราภรณ์  เปอร์เขียว                     13. อาจารย์สัมฤทธิ์  ยางงาม

                           6. อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว                         14. อาจารย์กฤษณ์  ฤทธ์เดชา

                           7. อาจารย์ศศิธร  โกมลหทัย                          15. อาจารย์สุทธิรัตน์  ทองเชื้อ

                           8. อาจารย์ณัฏฐนิช  จันทร์อิทธิกุล                   16. อาจารย์วัฒนา  เสรีคุณาคุณ
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9