รายวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

ประกอบด้วยรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต ดังนี้

1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00 5000 มนุษยสัมพันธ์                               3(3-0-6)

             (Human Relation)

00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า   1(2-0-2)

(Information Services and Study     Fundamentals)

00 5002 ศิลปวัฒนธรรม                           3(3-0-6)

              (Art and Culture) 

00 5003 อารยธรรม                                  3(3-0-6)

              (Civilization)         

00 5006 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์                   3(3-0-6)

              และการดำรงชีวิต

             (Moral, Vision and Life Style)             

00 5007 ทักษะเพื่อการเรียนรู้                   1(0-2-4)

              และพัฒนาตนเอง

           (Study Skills and Self-development Skills)

00 5008 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต          1(0-2-4)

           (Physical Education for Quality of  Life)

00 5009 ภูมิปัญญาไทย                           3(3-0-6)

            (Thai Folk Wisdom)              

00 5011 ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต            3(3-0-6)

           (Philosophy for Life)              

00 5012 ความเป็นพลเมือง                      3(3-0-6)

           (Citizenships)         

00 5013 ทักษะการรู้สารสนเทศ                3(3-0-6)

           (Information Literacy Skills)

2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00 6001 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง           3(3-0-6)

             และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

             (Society, Economy, Politics and                   

             Democratic System)            

00 6002 กฎหมายเบื้องต้น                       3(3-0-6)

             (Introduction to Law)           

00 6003 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต             3(3-0-6)

              (Psychology for Quality of Life)       

00 6004 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

             (Business and Industrial Psychology)

00 6005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ             3(3-0-6)

              ทรัพยากรธรรมชาติ

              (Environmental and Natural Resources  

               Management)     

00 6007 เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน   3(3-0-6)

              (Sufficient Economy and Community    

              Business)             

00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(3-0-6)

              (Personality Development)

00 6011 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ               3(3-0-6)

             (Introduction to Business) 

00 6013 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

             (Management and Entrepreneurship)

00 6015 ไทยศึกษา                                         3(3-0-6)

              (Thai Studies)      

00 6017 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น(ธนบุรีศึกษา) 3(3-0-6)

              (Local Study (Thonburi Studies)

3.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจำนวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                 3(3-0-6)

             (Communication Skills in Thai)         

00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             3(2-2-5)

              (English for Everyday Life)

00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5)

             (English for Communication)            

     และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

00 7006 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ         3(2-2-5)

             (English for Presentations)

00 7010 ภาษาญี่ปุ่น 1                                     3(2-2-5)

            (Japanese I)       

00 7011 ภาษาญี่ปุ่น 2                                     3(2-2-5)

            (Japanese II)      

00 7012 ภาษาจีน 1                                     3(2-2-5)

             (Chinese I)        

00 7013 ภาษาจีน 2                                     3(2-2-5)

             (Chinese II)       

00 7017 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)

             (Listening and Speaking English)   

00 7018 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)

             (Reading and Writing English)         

00 7019 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1                    3(2-2-5)

             (English for Careers I)         

00 7020 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2                    3(2-2-5)

             (English for Careers II)        

00 7021ภาษาลาวเบื้องต้น                           3(2-2-5)

            (Laos for Beginners)            

00 7022 ภาษาเขมรเบื้องต้น                         3(2-2-5)

            (Cambodian for Beginners)

00 7023 ภาษาพม่าเบื้องต้น                          3(2-2-5)

            (Burmese for Beginners)    

00 7024 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                     3(2-2-5)

            (Bahasa for Beginners)       

007026 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยี        3(2-2-5)

             สารสนเทศ

          (English for Information Technologies)

4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9หน่วยกิต  เลือกเรียนจำนวน 3 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป                           3(3-0-6)

             (General Mathematics)       

00 8001 สถิติทั่วไป                                      3(3-0-6)

             (General Statistics)              

00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต           3(3-0-6)

            (Sciences for Quality of Life)              

 

 

00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ                  3(2-2-5)

             เทคโนโลยีสารสนเทศ

            (Computer and Information

            Technology Fundamentals)

00 8007 การคิดและการตัดสินใจ                 3(3-0-6)

              (Thinking and Decision Making)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา

90 หน่วยกิต     

1.กลุ่มวิชาแกน   จำนวน  42  หน่วยกิต

 20 1101 หลักการตลาด                            3(3-0-6)

              (Principles of Marketing)   

 20 2105 หลักการบริหาร                           3(3-0-6)

              (Principles of Management)             

20 2106 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม          3(3-0-6)

              (Business Law and Ethics)               

20 4115 การจัดการกลยุทธ์                         3(3-0-6)

             (Strategic Management)    

*41 1102 การจัดการฐานข้อมูล และ            3(3-0-6)

               การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

              (Database Management &

               Business Data Analytics) 

41 1103 หลักเศรษฐศาสตร์                           3(3-0-6)

              (Principles of Economics)

41 1104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน              3(3-0-6)

              ระบบการจัดการการผลิต

             (Quantitative Analysis in

              Production Management System)   

41 1105  การเงินและการจัดการการเงิน          3(3-0-6)

              (Finance and Financial Management)

*41 1106 การใช้ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล            3(2-2-5)

              ในงานบัญชี

              (Microsoft Excel in Accounting)      

*41 3108 วิจัยทางการบัญชี 1                         3(3-0-6)

               (Accounting Research 1)

*41 3109 วิจัยทางการบัญชี 2                         3(3-0-6)

               (Accounting Research 2)

41 4107 ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพบัญชี           3(2-2-5)

             (English for Professional Accountancy)

2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ     42  หน่วยกิต           

41 1101 การบัญชีชั้นต้น                                      3(3-0-6)

              (Priciple of Accounting)    

41 2105 การภาษีอากร 1                                 3(3-0-6)

              (Taxation 1)      

41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1                           3(3-0-6)

              (Intermediate Accounting 1)            

41 2203 การบัญชีชั้นกลาง 2                           3(3-0-6)

             (Intermediate Accounting 2)             

41 3204 การบัญชีต้นทุน                                      3(3-0-6)

             (Cost Accounting)

41 3205 การบัญชีบริหาร                                    3(3-0-6)

            (Managerial Accounting)    

41 3211 การตรวจสอบภายในและ                   3(3-0-6)

              การควบคุมภายใน

           (Internal Auditing and Internal Control)

41 3212 การสอบบัญชี                                        3(3-0-6)

              (Auditing)         

41 4211 การบัญชีชั้นสูง 1                                   3(3-0-6)

              (Advanced Accounting 1)

41 4212  การบัญชีชั้นสูง 2                              3(3-0-6)

               (Advanced Accounting 2)

41 4213 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  3(3-0-6)

             (Financial Reporting and Analysis)  

41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี            3(3-0-6)

              (Accounting Information System)    

41 4215 การภาษีอากร 2                                 3(3-0-6)

              (Taxation 2)      

41 4216 สัมมนาการบัญชีการเงิน                     3(3-0-6)

             (Seminar in Financial Accounting)   

41 3301 การบัญชีเฉพาะกิจการ                       3(3-0-6)

             (Accounting for Specific Enterprises)

41 3302 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                  3(3-0-6)

              (Public Sector Accounting)              

41 3303 การเงินส่วนบุคคล                             3(3-0-6)

              (Personal Finance)            

41 3304 ตลาดเงิน และตลาดทุน                3(3-0-6)

              (Money and Capital Market)             

41 3305 นโยบายการเงินและการคลัง         3(3-0-6)

              (Monetary and Public

              Finance Policies)

41 4301 นโยบายการบัญชี                         3(3-0-6)

              (Accounting Policies)        

41 4302 การวางแผนและ                            3(3-0-6)

              การควบคุมทางการเงิน

              (Financial Planning and Control)    

41 4303 การลงทุนและการวิเคราะห์            3(3-0-6)

              หลักทรัพย์

             (Investment and Securities Analysis)

41 4304 การวิเคราะห์และการบริหาร           3(3-0-6)

              ความเสี่ยงทางการเงิน

             (Financial Risk Analysis and Management)

41 4305 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)

             (Financial Instruments)       

กลุ่มวิชาการตรวจสอบและภาษีอากร

41 4306  สัมมนาการสอบบัญชี                    3(3-0-6)

               (Seminar in Auditing)        

41 4307  สัมมนาการตรวจสอบภายใน         3(3-0-6)

               (Seminar in Internal Auditing)         

41 4308 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ       3(3-0-6)

              และตรวจสอบบัญชี

              (Computerized Auditing)  

41 4309 นิติบัญชีศาสตร์                              3(3-0-6)

              (Forensic Accounting)       

41 4310 การวางแผนภาษี                            3(3-0-6)

              (Tax Planning)

41 4311 สัมมนาการภาษีอากร                     3(3-0-6)

             (Seminar in Taxation)          

 

 

41 4312 กฎหมายและการภาษีอากร             3(3-0-6)

             สำหรับธุรกิจส่งออก และธุรกิจที่ได้

             รับการส่งเสริมการลงทุน

             (Business Law and Taxation for

             Export and Board of Investment : BOI)           

กลุ่มวิชาอื่นๆ

41 3313 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี          3(3-0-6)

              (Accounting Software Package)     

41 4314 การวิเคราะห์และออกแบบ                  3(3-0-6)

             ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

             (Accounting Information System

             Analysis and Design)         

41 4316 การวางแผนและการควบคุมกำไร          3(3-0-6)

             (Profit Planning and Control)            

41 4318  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)

             (Environmental Management Accounting)    

41 4319 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา        1(0-40-0)

              ทางการบัญชี

             (Co-operative Educational Orientation)          

41 4320 สหกิจศึกษาทางการบัญชี                   6(3-400-0)

              (Co-operative Education in Accounting)       

41 4321 ปัญหาพิเศษทางการบัญชี                      3(3-0-6)

             (Special Problem in Accounting)     

41 4322 การบัญชีปฏิบัติการ                               3(3-0-6)

              (Accounting Internship)    

41 4323  ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางบัญชี             3(3-12-6)

              (Training for Proficiency Accounting)            

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                       

   จำนวน  หน่วยกิต

        เลือกเรียนอย่างน้อย 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9