รายวิชา


1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
00 5000
มนุษยสัมพันธ์
Human  Relations
3(3-0-6)
00 5001
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
1(1-0-2)
00 5002
ศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture
3(3-0-6)
00 5003
อารยธรรม
Civilization
3(3-0-6)
00 5006
จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
Moral, Vision and Life Style
3(3-0-6)
00 5007
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
Study Skills and Self-development Skills
1(0-2-4)
00 5008
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
Physical Education for Quality of Life
1(0-2-4)
00 5009
ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6)
00 5011
ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
00 5012
ความเป็นพลเมือง
Citizenships
3(3-0-6)
00 5013
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต เลือกเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
00 6001
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
Society , Economy , Politics and Government  in Democratic System
3(3-0-6)
00 6002
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3(3-0-6)
00 6003
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
00 6004
จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Psychology
3(3-0-6)
00 6005
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Management
3(3-0-6)
00 6007

เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน
Sufficient Economy and Community Business
3(3-0-6)
00 6010
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
3(3-0-6)
00 6011
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction of Business
3(3-0-6)
00 6013
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
Management and Entrepreneurship
3(3-0-6)
00 6014
ธนบุรีศึกษา
Thonburi Studies
1(1-0-2)
00 6015
ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
00 6016
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System (ISO 14001)
3(3-0-6)
00 6017
การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
Local Study
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต บังคับเรียน 4 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
00 7000
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai
3(3-0-6)
00 7015
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
3(2-2-5)
00 7016
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(2-2-5)
00 7017
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking English
3(2-2-5)
เลือกเรียนอีก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
00 7006
ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ
English for Presentations
3(2-2-5)
00 7010
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
3(2-2-5)
00 7011
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
3(2-2-5)
00 7012
ภาษาจีน 1
Chinese 1
3(2-2-5)
00 7013
ภาษาจีน 2
Chinese 2
3(2-2-5)
00 7018
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing English
3(2-2-5)
00 7019
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
English for Careers 1
3(2-2-5)
00 7020
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
English for Careers 2
3(2-2-5)
00 7021
ภาษาลาวเบื้องต้น
Laos for Beginners
3(2-2-5)
00 7022
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Cambodian for Beginners
3(2-2-5)
00 7023
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Burmese for Beginners
3(2-2-5)
00 7024
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Bahasa for Beginners
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 รายวิชาจำนวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
00 8000
คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3(3-0-6)
00 8001
สถิติทั่วไป
General Statistics
3(3-0-6)00 8002
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life
3(3-0-6)
00 8003
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
3(3-0-6)
00 8007
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(3-0-6)

2)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93  หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาแกน 42  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
20 1101
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
20 2105
หลักการบริหาร
Principles of Management
3(3-0-6)
20 2106
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(3-0-6)
20 4115
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
41 1101
การบัญชีขั้นต้น
Principles of Accounting
3(3-0-6)
41 1102
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems
3(3-0-6)
41 1103
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
41 1104
การจัดการการผลิต และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Production and Quantitative Analysis
3(3-0-6)
41 1105
การเงินและการจัดการการเงิน
Finance and Financial Management
3(3-0-6)
41 2105
การภาษีอากร 1
Taxation 1
3(3-0-6)
41 2106
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3(3-0-6)
41 3108
วิจัยทางการบัญชี 1
Accounting Research 1
3(3-0-6)
41 3109
วิจัยทางการบัญชี 2
Accounting Research 2
3(3-0-6)
41 4107
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
41 2202
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3(3-0-6)
41 2203
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3(3-0-6)
41 3204
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
3(3-0-6)
41 3205
การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
3(3-0-6)
41 3211
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
3(3-0-6)
41 3212
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance Services
3(3-0-6)
41 4211
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3(3-0-6)
41 4212
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3(3-0-6)
41 4213
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Analysis
3(3-0-6)
41 4214
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3(3-0-6)
41 4215
การภาษีอากร 2
Taxation 2
3(3-0-6)
41 4216
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
3(3-0-6)กลุ่มวิชาเอกเลือก  15  หน่วยกิต เลือกเรียน 5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน และการเงิน
41 3301
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3(3-0-6)
41 3302
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
3(3-0-6)
41 3303
การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
3(3-0-6)
41 3304
ตลาดเงิน และตลาดทุน
Money and Capital Market
3(3-0-6)
41 3305
นโยบายการเงินและการคลัง
Monetary and Public Finance Policies
3(3-0-6)
41 4301
นโยบายบัญชี
Accounting Policy
3(3-0-6)
41 4302
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
3(3-0-6)
41 4303
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Investment and Securities Analysis
3(3-0-6)
41 4304
การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management
3(3-0-6)
41 4305
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการตรวจสอบและภาษีอากร

41 4306
สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
3(3-0-6)
41 4307
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Auditing
3(3-0-6)
41 4308
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
Computerized Auditing
3(3-0-6)
41 4309
การบัญชีนิติศาสตร์
Forensic Accounting

3(3-0-6)
41 4310
การวางแผนภาษี
Tax Planning
3(3-0-6)
41 4311
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
3(3-0-6)
41 4312
กฎหมายและการภาษีอากรสำหรับธุรกิจส่งออก และธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
Business Law and Taxation for Export and Board of Investment : BOI
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ และการบัญชีบริหาร
41 3313
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Package
3(3-0-6)
41 4314
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Design and Analysis
3(3-0-6)
41 4315
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
3(3-0-6)
41 4316
การวางแผนกำไร และการควบคุม
Profit Planning and Control
3(3-0-6)
41 4317
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3(3-0-6)
41 4318
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาอื่นๆ
41 4319
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
Co-operative Educational Orientation
1(30)
41 4320
สหกิจศึกษาทางการบัญชี
Co-operative  Education in Accounting
6(400)
41 4321
ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
Special Problem  in Accounting
3(3-0-6)
41 4322
การบัญชีปฎิบัติการ
Accountant  Internship
3(3-0-6)


3)   รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนอย่างน้อย 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9