หลักสูตร


หลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             30        หน่วยกิต
1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    0           3         หน่วยกิต
2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     0            03         หน่วยกิต
3)  กลุ่มวิชาภาษา                                           15         หน่วยกิต
4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 9         หน่วยกิต
                             หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                              93         หน่วยกิต
1)  วิชาแกน                                                 42          หน่วยกิต
2)  วิชาเอกบังคับ                                           36          หน่วยกิต
3)  วิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท                         15          หน่วยกิต
                             หมวดวิชาเลือกเสรี                                        0        6          หน่วยกิต


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9