หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต

.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30        หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                      3        หน่วยกิต

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       3        หน่วยกิต

3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                9        หน่วยกิต

            4.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          15        หน่วยกิต

 2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                         93        หน่วยกิต

            1. กลุ่มวิชาแกน                                                  36        หน่วยกิต

             2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                          42        หน่วยกิต

 3. กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท                     15        หน่วยกิต

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6        หน่วยกิต
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9