ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นปีการศึกษาแรก  โดยเปิดทำการสอน 3 สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)  และเปิดการสอน 2 สาขาวิชา ในคณะบริหารธุรกิจ คือ สาขาการจัดการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ) จนประสบผลสำเร็จมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธนบุรีเพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ.2542 เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการบัญชีที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.. 2543 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และ ภาคสมทบเป็นสาขาที่ 3 ของคณะบริหารธุรกิจในปี พ.. 2542  ภายใต้การดำเนินการสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์ จากวิชาชีพการบัญชีเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานของรัฐ และสมาคมวิชาชีพ อาทิ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบัญชีจึงมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่จบการศึกษา
ปี พ.. 2544 สาขาวิชาการบัญชี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี และ ในปี พ.. 2545 สำหรับหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งยังได้รับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน (..) สำนักงานข้าราชการครู (..) และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี (.บช.)
ปี พ.. 2546 มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)  มาเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช..) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักสูตรทางด้านการบัญชี และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น โดยจัดตั้งคณะบัญชีขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  กำกับดูแลและบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.)
ปี พ.ศ.  2550  เพื่อให้หลักสูตรได้ทันสมัยสอดคล้องกับประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  อันเกี่ยวกับข้อบังคับการพิจารณาคุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  ตลอดจนประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  คณะบัญชีจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2550  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ดี  มีประสิทธิภาพ  ภายหลังจบการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตพ.ศ. 2550 
ปี พ.ศ.  2552 ได้มีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน และโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ในปีพ.ศ.2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
ที่ตั้งห้อง I 202  อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขที่ 248 ถนนเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
หมายเลขโทรศัพท์  083-5570757   และ  091-8830875

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9