ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา          
    สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นปีการศึกษาแรก  โดยเปิดการสอน 3 สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(หลักสูตร 4 ปีภาคปกติและภาคสมทบ)  และเปิดการสอน 2 สาขาวิชา ในคณะบริหารธุรกิจคือสาขาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ) จนประสบผลสำเร็จมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธนบุรีเพิ่มขึ้น
              ปี พ.ศ.2542 เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการบัญชีที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.. 2543 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร ปี และ ต่อเนื่อง ปี ภาคปกติ และ ภาคสมทบเป็นสาขาที่ ของคณะบริหารธุรกิจในปี พ.. 2542  ภายใต้การดำเนินการสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์ จากวิชาชีพการบัญชีเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานของรัฐ และสมาคมวิชาชีพ อาทิ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบัญชีจึงมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่จบการศึกษา
            ปี พ.. 2544 สาขาวิชาการบัญชี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร ต่อเนื่อง ปี และ ในปี พ.. 2545 สำหรับหลักสูตร ปี อีกทั้งยังได้รับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน (..) สำนักงานข้าราชการครู (..) และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี (.บช.)
               ปี พ.. 2546 มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)  มาเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช..) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักสูตรทางด้านการบัญชี และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น โดยจัดตั้งคณะบัญชีขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  กำกับดูแลและบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.)
             ปี พ.ศ.  2550  เพื่อให้หลักสูตรได้ทันสมัยสอดคล้องกับประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  อันเกี่ยวกับข้อบังคับการพิจารณาคุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  ตลอดจนประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  คณะบัญชีจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2550  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ดี  มีประสิทธิภาพ  ภายหลังจบการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตพ.ศ. 2550 
            ปี พ.ศ.  2552 ได้มีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน และโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ในปีพ.ศ.2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9