ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ปรัชญา 
                ศึกษาความรู้  เคียงคู่จริยธรรม  นำสู่วิชาชีพ

พันธกิจ
1.       ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้  และจริยธรรมทางวิชาชีพ  เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.       แสวงหาความรู้  บนพื้นฐานของวิชาชีพ  ค้นคว้า และวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนการพัฒนาวิชาชีพ  อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
3.      ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และชุมชน
4.      ส่งเสริมให้นักศึกษามีค่านิยม  และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม  ให้ดำรงอยู่ควบคู่ความเป็นไทยตลอดไป

วิสัยทัศน์             
       มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และทักษะตามแนวทางที่วิชาชีพกำหนด  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9