ติดต่อ

สาขาวิชาการบัญชี  คณะบัญชี      มือถือ 081-6544654    โทร.02-809-0823-7  ต่อ  210   

อาจารย์วัฒนา  เสรีคุณาคุณ

อาจารย์คณะบัญชี

โทร.0909817494

E-mail: wattana.tru55@hotmail.com


นางสาวสุนทรี  กลิ่นเดช

เจ้าหน้าที่คณะบัญชี