ประวัติความเป็นมา

"คณะบัญชี" 

ที่ตั้ง      

ห้อง B309  อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี   248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู

                              เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160   โทรศัพท์ 0-2809-0823-5 ต่อ 210

ปรัชญา 

                ศึกษาความรู้  เคียงคู่จริยธรรม  นำสู่วิชาชีพ

วิสัยทัศน์             

       มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และทักษะตามแนวทางที่วิชาชีพกำหนด  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิชาชีพ

พันธกิจ

1.       ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้  และจริยธรรมทางวิชาชีพ  เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.       แสวงหาความรู้  บนพื้นฐานของวิชาชีพ  ค้นคว้า และวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนการพัฒนาวิชาชีพ  อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม

3.      ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และชุมชน

4.      ส่งเสริมให้นักศึกษามีค่านิยม  และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม  ให้ดำรงอยู่ควบคู่ความเป็นไทยตลอดไป