ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร

สมาคมกับมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้ร่วมมือทางวิชาการด้านบัญชี ภาษีอากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านบัญชีภาษีอากรให้แก่สมาชิกสมาคม อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจ ให้รู้จักแพร่หลาย สู่ความเป็นมาตรฐานสากล


Comments